วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบความรู้กิจกรรมที่ 5.4 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

ใบความรู้กิจกรรมที่ 5.4 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

ในการเจริญเติบโตของสัตว์ เราจะเห็นว่าบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชัดเจน และบางชนิดเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ขนาด เราเรียกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ในระหว่างการเจริญเติบโตนี้ว่า metamorphosis เมตามอร์โฟซิส สัตว์บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนดูเหมือนเป็นสัตว์ต่างชนิดกัน เช่น แมลงปอ กบ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตนี้ มีหลายรูปแบบ เช่น
1.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis)
2.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis)

วัฏจักรชีวิตยุง
ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ซึ่งประกอบด้วย ไข่ (egg) ลูกน้ำ (larva; พหูพจน์ =larvae) ตัวโม่ง (pupa; พหูพจน์ =pupae) และยุงตัวแก่ (adult) ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้เลย อาหารที่ใช้ในระยะนี้ของทั้งตัวผู้และตัวเมียเป็นน้ำหวานจากดอกไม้หรือต้นไม้ การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอากาศ ยุงตัวเมียส่วนใหญ่ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวโดยที่เชื้ออสุจิจากตัวผู้จะถูกกักเก็บในถุงเก็บน้ำเชื้อ ซึ่งสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตของมัน ส่วนยุงตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง เมื่อไข่สุกเต็มที่ยุงตัวเมียจะหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการวางไข่ หลังจากวางไข่แล้วยุงตัวเมียก็ออกดูดเลือดใหม่และวางไข่ได้อีก บางชนิดที่มีอายุยืนมากอาจไข่ได้ร่วม 10 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 4-5 วัน ยุงตัวเมียวางไข่ประมาณ 30-300 ฟองต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของยุงและปริมาณเลือดที่กินเข้าไป
วัฏจักรชีวิตแมลงสาบ
แมลงสาบมีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด วงจรชีวิต (life cycle) ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ไข่ (egg), ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย (nymph), และตัวเต็มวัย (adult) ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยมาก ต่างกันที่ขนาด ปีก และอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้น แมลงสาบวางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลายฟอง และจะเชื่อมติดกันเป็นกลุ่มด้วยสารเหนียวมีลักษณะเป็นแคปซูล จำนวนไข่ในแต่ละกระเปาะจะแตกต่างกันตามแต่ชนิดของแมลงสาบด้วย โดยทั่วไปจะมีประมาณ 16/18 ฟอง แต่อาจจะวางได้หลายชุด บางชนิดอาจจะวางเพียง 4-6 ชุด แต่บางชนิดอาจวางมากถึง 90 ชุด ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น